А

А

А. Критерият на международния стандарт, приет в практиката на застраховане на превоза на стоки. Равностойно на правилата за застраховка срещу всички рискове. Тя е въведена през 1982 година. Предложено от Лондонския институт за застрахователи. Б. Имена на редица програми за медицинска помощ Medicare (САЩ) Речник на бизнес термините. Прочетете Повече

Абдидация

Абдидация

От лат. abadicato отказът на ръководна длъжност, оставката на всяка власт поради морални причини или поради невъзможността да се съчетаят няколко длъжности в случай, че някой от тях бъде избран. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Одит, работещ

Одит, работещ

Инж. оперативен одит независима оценка на организационното управление на компанията на различни нива, като същевременно се оценява надеждността на системите за вътрешен контрол на компанията. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Auto-Combi

Auto-Combi

Инж. авто-дол вид застраховка на транспортни средства включва комбинация от застрахователни обекти са: на водача и пътниците в случай на смърт и инвалидност, превозното средство, багажа, които се съдържат в него. Застраховката се извършва за периода на експлоатация на автомобила. Тя се извършва или със или без франчайз. Прочетете Повече

Позиция

Позиция

Инж. позиция на фючърсни сделки под формата на открити договори. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Позициониране

Позициониране

Маркетингови и промоционални дейности, за да се гарантира, продукт на компанията, обслужване на определено място, една ниша на пазара, конкурентоспособността, клиенти, потенциални клиенти. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Позиция Активен

Позиция Активен

Са английски. активна позиция A. Месеци на доставка, в които е концентрирана борсата. P. а. съответства на периода на нарастване на търсенето и предлагането. Броят на транзакциите през останалите месеци е рязко намален и цените не се котират. Б. Месеци на доставка, за които се търгуват и котират цени по време на специални размени. Прочетете Повече

Позициониране на продукта

Позициониране на продукта

Изпълнение на строителни работи за определянето на продукта на пазара мястото на съществуващите продукти, конкуренцията разполага с тях посоки на промяна в тактиката и стратегията на промоция на продукти, изм. ИТ е един от основните елементи на маркетинга. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Position Outright

Position Outright

Спешната валутна позиция, която се появи в резултат на обичайната форуърдна транзакция. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Валута на позиция

Валута на позиция

Инж. валутна позиция съотношението между изискванията и пасивите на дружеството, банката в чуждестранна валута. В случай на равенство, а. се счита за затворен и ако има несъответствие, то е отворено. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Позиция Ox

Позиция Ox

Ситуация, при която броят на покупките на ценни книжа от определен играч надхвърля броя на продажбите и същевременно увеличава печалбата си от увеличението на цените. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Позиция Дълги

Позиция Дълги

А. Открити от задължения, договори за продажба, салдото на фючърсни договори за покупка. Б. Ситуацията, когато покупката на стоки, валута или ценни книжа трябва да бъде придружена от съответната продажба. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Позиция Кратко

Позиция Кратко

Съотношението на задълженията на участниците на пазара, когато размерът на задълженията по продажбата на определена борсова стока или ценна книга надвишава размера на задълженията по сделки за покупка. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001. Прочетете Повече

Затворена позиция

Затворена позиция

A. Завършване на сетълмент на сделка с ценни книжа, обратно изкупуване на продадена хартия или продажба на закупени. Б. Съотношението на задълженията на участниците на пазара, когато броят на задълженията за закупуване и продажба на определена борсова стока или ценна книга са равни една на друга. в. Формата на продажбата на нови акции на борсата, когато една компания или банка придобие цялата емисия акции и става изключителен продавач. Прочетете Повече